Adres- en contactgegevens Omnitief:
Landjuweel 15
3905 PE Veenendaal
0318 250 207
welkom@omnitief.nl
www.omnitief.nl

Indien Omntief bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Wederpartij Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

 1. De begrippen die in deze Verwerkersvoorwaarden worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan de Wederpartij worden aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke, of indien de Wederpartij de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Omnitief vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de de Wederpartij Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2: Doeleinden van de verwerking

 1. Omnitief verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van de Wederpartij Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. Omnitief zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de Wederpartij is vastgesteld. De Wederpartij zal Omnitief op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 3. Omnitief heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Omnitief neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3: Verplichtingen Omnitief

 1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Omnitief zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.
 2. Omnitief zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Wederpartij aan Omnitief zullen worden aangeleverd.
 3. Omnitief zal de Wederpartij, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersvoorwaarden.
 4. De verplichtingen van Omnitief die uit deze Verwerkersvoorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Omnitief.
 5. Omnitief zal de Wederpartij in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Wederpartij in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.
 6. Omnitief zal de Wederpartij de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4: Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Omnitief mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.
 2. Omnitief zal de Wederpartij, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5: Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. Partijen zullen zorgdragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.
 2. De toegestane verwerkingen zullen door Omnitief worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 3. Omnitief is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Verwerkersvoorwaarden, overeenkomstig de instructies van de Wederpartij en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door de Wederpartij, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Wederpartij aan Omnitief zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Omnitief niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de Wederpartij.
 4. De Wederpartij staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersvoorwaarden, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 6: Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. De Wederpartij verleent Omnitief hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.
 2. Op verzoek van de Wederpartij zal Omnitief de Wederpartij zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. De Wederpartij heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.
 3. Omnitief zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen de Wederpartij en Omnitief zijn overeengekomen. Omnitief staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7: Beveiliging

 1. Omnitief zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Omnitief staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Omnitief zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 3. De Wederpartij stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Omnitief ter beschikking, indien de Wederpartij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8: Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze lied tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwekte gegevens) zal Omnitief, zich naar beste kunnen inspannen om de Wederpartij daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan de Wederpartij beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Omnitief spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Omnitief meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.
 3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  1. Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  2. Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
  3. Wat is de (voorgestelde) oplossing;
  4. Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
  5. Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  6. Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, de Wederpartij, toezichthouder).

Artikel 9: Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Omnitief, zal Omnitief het verzoek doorsturen aan de Wederpartij en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Wederpartij zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Wederpartij hulp benodigd heeft van Omnitief voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Omnitief hieraan meewerken en kan Omnitief hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 10: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle Persoonsgegevens die Omnitief van de Wederpartij ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersvoorwaarden, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Omnitief zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
  1. Voor zover de Wederpartij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
  2. Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Verwerkersvoorwaarden; en
  3. Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11: Audit

 1. De Wederpartij heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersvoorwaarden.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat de Wederpartij de bij Omnitief aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de Wederpartij geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Omnitief aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersvoorwaarden door Omnitief. De door de Wederpartij geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door de Wederpartij, eens per jaar plaats.
 3. Omnitief zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Wederpartij gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren deskundige altijd door de Wederpartij zullen worden gedragen.

Artikel 12: Duur en opzegging

 1. De Verwerkersvoorwaarden is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 2. De Verwerkersvoorwaarden kan tussentijds niet worden opgezegd.
 3. Partijen mogen deze Verwerkersvoorwaarden alleen wijzigen met wederzijdse instemming.
 4. Na beëindiging van de Verwerkersvoorwaarden vernietigt Omnitief de van de Wederpartij ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Gerelateerde pagina's:


Algemene voorwaarden Privacy verklaring

Vragen of opmerkingen over mijn werkwijze?

Laten we kennismaken