Adres- en contactgegevens Omnitief:
Landjuweel 15
3905 PE Veenendaal
0318 250 207
welkom@omnitief.nl
www.omnitief.nl

Omnitief is een handelsnaam van BEEK ontwerpers.
BEEK ontwerpers is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65938933.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Aw: Auteurswet.
Beelddrager: De drager waarop een Fotografisch Werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd.
Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
BW: het Burgerlijk Wetboek.
Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die BEEK ontwerpers voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.
Fotografisch Werk: Een fotografisch werk, zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met de bedoelde Fotografisch Werk op één lijn kunnen worden gesteld.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen BEEK ontwerpers en de Wederpartij.
Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die Leverancier namens Opdrachtgever verwerkt.
Bijlage: De bijlagen die aan de Algemene Voorwaarden zijn gekoppeld en daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen BEEK ontwerpers en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met BEEK ontwerpers, waarbij derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

Artikel 2: Offertes

 1. Elke offerte waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, geldt als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevat. Offertes kunnen door BEEK ontwerpers tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle offertes van BEEK ontwerpers zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. BEEK ontwerpers kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is BEEK ontwerpers daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BEEK ontwerpers anders aangeeft.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van BEEK ontwerpers.
 2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). BEEK ontwerpers is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 3. Op het moment dat BEEK ontwerpers van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat BEEK ontwerpers feitelijk begint met de uitvoering.
 4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  • de Overeenkomst;
  • de eventuele bijlagen;
  • deze Algemene Voorwaarden;
  • eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 4: Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door BEEK ontwerpers naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. BEEK ontwerpers bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. BEEK ontwerpers is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt BEEK ontwerpers de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden uitgesteld. BEEK ontwerpers zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht BEEK ontwerpers de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal BEEK ontwerpers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal BEEK ontwerpers proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. BEEK ontwerpers zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BEEK ontwerpers kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6: Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies en/of materialen waarvan BEEK ontwerpers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 2. BEEK ontwerpers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BEEK ontwerpers is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BEEK ontwerpers kenbaar behoorde te zijn.
 3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij dat hij beschikt over de vereiste licenties.
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor BEEK ontwerpers onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 5. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft BEEK ontwerpers het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7: Prototypes

 1. De Wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van BEEK ontwerpers ontvangen modellen of prototypes zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan BEEK ontwerpers terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de prototypes door de Wederpartij geldt als erkenning dat van BEEK ontwerpers de aan de prototypes voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. BEEK ontwerpers is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten of gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde prototypes.

Artikel 8: Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door BEEK ontwerpers aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn inclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van BEEK ontwerpers.
 4. Van alle bijkomende kosten zal BEEK ontwerpers tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien BEEK ontwerpers bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is BEEK ontwerpers gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 6. In het geval BEEK ontwerpers voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op BEEK ontwerpers rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • BEEK ontwerpers alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Artikel 9: Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door BEEK ontwerpers aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. BEEK ontwerpers zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedrag een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 30 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.
 4. BEEK ontwerpers en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 8. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft BEEK ontwerpers recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €40,- voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 11. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van BEEK ontwerpers en de verplichtingen van de Wederpartij jegens BEEK ontwerpers onmiddellijk opeisbaar.
 12. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 10: Klachten

 1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan BEEK ontwerpers gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij BEEK ontwerpers binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

Artikel 11: Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. BEEK ontwerpers is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van BEEK ontwerpers.
 3. Indien BEEK ontwerpers gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan BEEK ontwerpers heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat BEEK ontwerpers na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij BEEK ontwerpers een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat BEEK ontwerpers zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien BEEK ontwerpers binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

Artikel 12: Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan BEEK ontwerpers of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BEEK ontwerpers geen invloed kan uitoefenen en waardoor BEEK ontwerpers niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van BEEK ontwerpers wordt in ieder geval verstaan:
  • stakingen;
  • storingen in het verkeer;
  • overheidsmaatregelen die BEEK ontwerpers verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  • relletjes, oproer, oorlog;
  • verkeersbelemmeringen;
  • gebrek aan arbeidskrachten;
  • extreme weersomstandigheden;
  • brand;
  • in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
  • elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door BEEK ontwerpers in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

Artikel 13: Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 14 dagen.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  • aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  • aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
  • liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BEEK ontwerpers op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien BEEK ontwerpers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. BEEK ontwerpers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. BEEK ontwerpers is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van BEEK ontwerpers, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan BEEK ontwerpers uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  • redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BEEK ontwerpers aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BEEK ontwerpers toegerekend kunnen worden; of
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 3. BEEK ontwerpers is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door BEEK ontwerpers gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 4. BEEK ontwerpers is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 5. BEEK ontwerpers is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door BEEK ontwerpers voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en BEEK ontwerpers is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 7. BEEK ontwerpers is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens BEEK ontwerpers, de Wederpartij of derden.

Artikel 15: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BEEK ontwerpers gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BEEK ontwerpers zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BEEK ontwerpers niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is BEEK ontwerpers bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 16: Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart BEEK ontwerpers voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door BEEK ontwerpers of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij BEEK ontwerpers, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
 4. De Wederpartij die een Fotografisch Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart BEEK ontwerpers van alle aanspraken in deze.

Artikel 17: Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, Fotografische Werken, analyses, ontwerpen, schetsen, tekeningen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij BEEK ontwerpers of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van BEEK ontwerpers.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Het is BEEK ontwerpers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien BEEK ontwerpers door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 6. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van BEEK ontwerpers.
 7. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €500 per inbreuk makende handeling betalen aan BEEK ontwerpers, onverminderd het recht van BEEK ontwerpers om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
 8. In het geval van schending van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Fotografische Werken, komt BEEK ontwerpers een vergoeding toe ter hoogte van tenminste eenmaal de door BEEK ontwerpers gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 9. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van BEEK ontwerpers voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 10. Al het door BEEK ontwerpers ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door BEEK ontwerpers voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

Artikel 18: Privacybeleid

 1. BEEK ontwerpers respecteert de privacy van de Wederpartij. BEEK ontwerpers behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert BEEK ontwerpers passende beveiligingsmaatregelen.
 2. BEEK ontwerpers gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over het privacybeleid van BEEK ontwerpers wordt u verwezen naar de privacyverklaring van BEEK ontwerpers.

Artikel 19: Vervaltermijn

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens BEEK ontwerpers en/of jegens de door BEEK ontwerpers eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens BEEK ontwerpers en/of de door BEEK ontwerpers eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

Artikel 20: Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van BEEK ontwerpers te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. BEEK ontwerpers is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 21: Nawerking

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na het beëindigen van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 22: Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van BEEK ontwerpers geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. BEEK ontwerpers zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 23: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen BEEK ontwerpers en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland.

Bijlagen van de algemene voorwaarden:


Verwerkers voorwaarden Privacy verklaring

Vragen of opmerkingen over mijn werkwijze?

Laten we kennismaken